Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o priznanjima i nagradi.
Tema programirana: 26.02.2020. , 28.10.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja