Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o priznanjima i nagradi.
Tema programirana: 13.03.2019. , 30.10.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Vrsta priznanja, odnosno nagrade, ime/naziv dobitnika, uz navođenje osnovnog razloga za predlaganje odluke.


Razmatrana na sjednici:
Realizacija 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Realizacija 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Sadeta Dervišević – Satka) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (maestro Michelangelo Pistoletto) Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ (Elvir Karalić) Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade „Sarajevska pahuljica“ (Malonogometna Reprezentacija BiH osoba sa dijabetesom) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Muhamed Bikić) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (prof.dr. Jasmin Džindo, posthumno) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Ivo Štandeker, posthumno) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Chris Smith) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Krunoslav Cigoj, posthumno) Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ (Mirjana Karanović)

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za izbor i imenovanja