Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/17).
Tema programirana: 29.01.2020.
Tema realizirana: 29.01.2020.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 05/20 od 13.02.2020. godine.

Predlagač teme: Upravni odbor Javne ustanove