Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/17) .
Tema programirana: 30.01.2019.
Tema realizirana: 30.01.2019.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/19 od 21.02.2019. godine.

Predlagač teme: Upravni odbor Javne ustanove