Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Upoznavanje Gradskog vijeća sa Programom rada u cilju davanja saglasnosti na isti.
Pravna osnova: Član 13. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 49/17 i 19/20).
Tema programirana: 26.01.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Prezentiranje osnovnih programskih aktivnosti JU „Gradski muzeji“ Sarajevo za 2022. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Upravni odbor Javne ustanove