Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 3. Odluke o utvrđivanju i obilježavanju Dana grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/06)
Tema programirana: 21.12.2016.
Tema realizirana: 28.12.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/17 od 19.01.2017. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik