Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i obilježavanju 6. aprila - Dana grada Sarajeva.
Tema programirana: 22.12.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Prijedlog manifestacija kojima će biti obilježen Dan grada Sarajeva, a koji je u skladu sa finansijskim sredstvima iz Budžeta Grada za 2022. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik