Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i obilježavanju 6. aprila - Dana grada Sarajeva.
Tema programirana: 23.12.2020.
Tema realizirana: 30.12.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Prijedlog manifestacija kojima će biti obilježen Dan grada Sarajeva, a koji je u skladu sa finansijskim sredstvima iz Budžeta Grada za 2021. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/21 od 14.01.2021. godine.

Predlagač teme: Gradonačelnik