Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Program rada Gradskog vijeća.
Tema programirana: 18.12.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Prijedlog manifestacija kojima će biti obilježen Dan grada Sarajeva, a koji je u skladu sa finansijskim sredstvima iz Budžeta Grada za 2020. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik