Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 3. Odluke o utvrđivanju i obilježavanju Dana Grada Sarajeva i član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 19.12.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Prijedlog manifestacija kojima će se obilježiti Dan grada, a koji je u skladu sa finansijskim sredstvima iz Budžeta Grada za 2019. godinu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik