Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova:
Tema programirana: 30.09.2020.
Tema realizirana: 30.09.2020.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj: Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/20 od 15.10.2020. godine.

Predlagač teme: Gradonačelnik