Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog - Skraćeni postupak
Razlog: Razvijanje i njegovanje kulture sjećanja domaće i međunarodne javnosti, s posebnim akcentom na pripadnike mlade populacije, o periodu opsade grada u kojem su se u Sarajevu branile univerzalne vrijednosti modernog svijeta.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.09.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odluka bi trebala definisati događaje koji će na prigodan i dostojanstven način doprinijeti obilježavanju najduže opsade jednog glavnog grada u savremenoj historiji ratovanja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica