Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Grad Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i treba svake godine, na sistemski način podsjećati, prije svega međunarodnu javnost, da se u Srebrenici dogodio genocid. Ta činjenica je utvrđena kroz presude MKSJ-a. Dokazni materijal se može naći u Informativnom centru o MKSJ/MRMKS u Sarajevu.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.09.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Ova Odluka bi trebala definisati događaje koji će biti usmjereni prema međunarodnoj javnosti, putem diplomatskog kora u Sarajevu, ali i putem gostujućih programa koji bi se realizovali na međunarodnoj sceni. Svrha je podsjećati da se genocid desio u vremenu i prostoru za koje se mislilo da se poslije holokausta nikada više neće desiti.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica