Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Inicijativa Informativnog centra.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Davanje saglasnosti na Program.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica