Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Inicijativa Informativnog centra.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: Kad se steknu uslovi
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informativni centar u Sarajevu uspostavljen je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva. Izvještaj vijeća sigurnosti UN-a o administrativnim i budžetskim aspektima opcija za moguće lokacije arhiva MKS za bivšu Jugoslaviju i MKS za Ruandu i sjedište rezidualnih mehanizama tih sudova od 21.05.2009. godine predviđa uspostavu Informativnih centara koji će sadržavati elektronsku reprodukciju najznačajnijih javnih spisa Haškog tribunala i rezidualnih mehanizama koji će nastaviti sa radom nakon njegovog zatvaranja. Prvi Centar ovakve vrste je otvoren u Ruandi, te je uspostava odnosa saradnje i intenziviranje iste sa ovim Centrom od izuzetnog značaja.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica