Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Uspotavljanja i održavanja trajnih veza Grada Sarajeva i dijaspore BiH.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.07.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Davanje saglasnosti na sporazum sa smjernicama i programom aktvnosti vezanim za saradnju Grada Sarajeva i Saveza dijaspore u BiH s ciljem, kroz poticanje suradnje na polju nauke, kulture i umjetnosti, sporta i drugih djelatnosti, a posebno ekonomske saradnje; poticanje i povećanje direktnih investicija iz dijaspore u Sarajevo; razmjene informacija i ideja od interesa za dijasporu i za Grad Sarajevo; poticanja razvoja prijateljskih odnosa i suradnje Bosne i Hercegovine sa gradovima u kojima borave građani BiH. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica