Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Poticanje i povećanje direktnih investicija iz dijaspore u Sarajevo.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.07.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Davanje saglasnosti na sporazum sa smjernicama i programom aktvnosti vezanim za saradnju Grada Sarajeva sa Fondom Dijaspora Invest pod okriljem USAID-a, a s ciljem davanja potpore Grada Sarajeva investicijama iz dijaspore u BiH. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica