Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana: 24.02.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Načelnika Općine Novi Grad Sarajevo


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: ''Službenen novine Kantona Sarajevo'', broj 11/16 od 17.03.2016. godine

Predlagač teme: Gradonačelnik