Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 16. stav 5. i član 74. Statuta Grada Sarajeva, te Politika Grada Sarajeva za mandatni period 2016.- 2020.
Tema programirana: 30.10.2019.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik