Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 132. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) – provođenje propisa
Tema programirana: 21.12.2016.
Tema realizirana: 28.12.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika.
Na prijedlog Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj jednoglasno usvojen zaključak.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik