Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Programom rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu predviđeno je razmatranje Izvještaja o stanju u državnoj službi.
Pravna osnova: Član 70. stav 2. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/16) kojim je propisano da Vlada, gradonačelnik odnosno načelnik, na kraju svake godine, a i ranije prema potrebi, dostavljaju Skupštini Kantona, Gradskom, odnosno općinskom vijeću izvještaj o stanju u državnoj službi u Kantonu, Gradu, odnosno općini.
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži podatke o uposlenim državnim službenicima.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica