Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Svrha sačinjavnja Izvještaja je zakonska obaveza gradonačelnice Grada Sarajeva da Gradsko vijeće upozna o stanju u ovoj oblasti.
Pravna osnova: Član 70. stav 2. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/16) kojim je propisano da Vlada, gradonačelnik odnosno načelnik, na kraju svake godine, a i ranije prema potrebi, dostavljaju Skupštini Kantona, Gradskom, odnosno općinskom vijeću izvještaj o stanju u državnoj službi u Kantonu, Gradu, odnosno općini.
Tema programirana: 21.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži podatke o uposlenim državnim službenicima.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica