Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 8. stav 3. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i član 11. Statuta Grada Sarajeva - provođenje Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH
Tema programirana: 26.10.2016.
Tema realizirana: 26.10.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik