Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina i Odluka o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina – izvještavanje gradskih vijećnika o provođenju gradskog propisa
Tema programirana: 21.12.2016.
Tema realizirana: 28.12.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik