Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Potreba informisanja Gradskog vijeća Grada Sarajeva o izvršavanju zakonskih i gradskih propisa.
Pravna osnova: Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina i Odluka o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.
Tema programirana: 23.11.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj će da sadrži pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa Odlukom o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica