Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina i Odluka o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.
Tema programirana: 23.12.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj će da sadrži pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa Odlukom o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik