Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina i Odluka o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.
Tema programirana: 18.12.2019.
Tema realizirana: 17.12.2019.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Izvještaj će da sadrži pregled aktivnosti na ovom području djelovanja, u skladu sa Odlukom o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik