Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 23.11.2016.
Tema realizirana: 23.11.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik