Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.05.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Cilj Izvještaja je detaljno informisanje Gradskog vijeća o namjenskom usmjeravanju sredstava Grada Sarajeva za stipendiranje učenika srednjih škola.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik