Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 25.04.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Cilj Izvještaja je detaljno informisanje Gradskog vijeća o namjenskom usmjeravanju sredstava Grada Sarajeva za stipendiranje učenika srednjih škola.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik