Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva- realizacija Projekta „Sarajevo zdravi grad“
Tema programirana: 26.10.2016.
Tema realizirana: 26.10.2016.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog
Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik