Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Obzirom da je Gradsko vijeće donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje gradskih vijećnika o realizaciji iste.
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i obilježavanju 6. aprila - Dana grada Sarajeva.
Tema programirana: 21.06.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži informacije o protokolarnim aktivnostima i polaganjima cvijeća, svečanoj sjednici Gradskog vijeća, kulturnim i sportskim manifestacijama koje su bile održane, programu na otvorenom, te aktivnostima iz oblasti međunarodne saradnje u ovom povodu.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica