Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i obilježavanju 6. aprila - Dana grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.06.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Detaljan izvještaj o realizaciji Programa obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva sa finansijskim pokazateljima.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik