Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Odlukom o davanju saglasnosti na program manifestacije utvrđuje se i obaveza podnošenja Izvještaja Gradskom vijeću na usvajanje
Tema programirana: 29.06.2016.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik