Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva i Odluka o Danu otvornih vrata za udruženja i fondacije u Gradu Sarajevu.
Tema programirana: 26.06.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Izvještaj će se odnositi na aktivnosti realizacije održavanja Dana otvorenih vrata za udruženja i fondacije u Gradu Sarajevu, u skladu sa Odlukom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik