Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Odluka o Danu otvornih vrata za udruženja i fondacije u Gradu Sarajevu i član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 27.06.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj će se odnositi na aktivnosti realizacije održavanja Dana otvorenih vrata za udruženja i fondacije u Gradu Sarajevu, u skladu sa Odlukom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik