Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva, Odluka o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.03.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Svrha podnošenja Izvještaja je upoznavanje odgovornih struktura vlasti Grada Sarajeva o radu ovog državnog tijela, pojavama i problemima u primjeni pravnih propisa značajnih za ostvarivanje njegove funkcije.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradski pravobranilac