Rok:
Status: Nije usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 29.03.2017.
Tema realizirana: 26.04.2017.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradski pravobranilac