Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 68. Poslovnika Gradskog vijeća, član 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH i član 11. stav 4. Statuta J.P. „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo - informacija o radu gradske institucije
Tema programirana:
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Rok: maj i oktobar
Izvještaj usvojen 25.05.2016. godine


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP