Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Obaveza iz odluke o osnivanju poduzeća, odnosno programa rada Gradskgo vijeća Grada Sarajeva.
Pravna osnova: Član 8. stav 8. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 32/16), te član 20. stav 1. tačka 5. i član 21. Statuta JP „Sarajevo” d.o.o. broj SP-5/17 od 29.03.2017. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/17) te član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 31.05.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Odlukom se utvrđuju način, kriteriji i postupak stipendiranja učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva. Revidiranje je potrebno vršiti u pravcu prepoznavanja stanja socijalne potrebe (bodovni sistem koji prepoznaje i jasno definiše takvu osjetljivu kategoriju), postignutih rezultata kroz prosječne ocjene i da se stimuliraju učenici strukovnih/zanatskih škola kroz povećanje broja bodova.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP “Sarajevo” d.o.o.