Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 8. stav 8. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 32/16 i 8/19), te član 20. stav 1. tačka 5. i član 21. Statuta JP „Sarajevo” d.o.o. broj SP-5/17 od 29.03.2017. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 13/17 i 8/19), te član 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.05.2020.
Tema realizirana: 24.06.2020.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP