Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Obaveza podnošenja Izvještaja propisana zakonom i drugim propisima.
Pravna osnova: Član 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), član 67. stav 2. i član 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20) i član 15. Statuta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, Skupština preduzeća podnosi osnivaču izvještaj o radu i poslovanju preduzeća, najmanje jednog godišnje.
Tema programirana: 25.05.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Prezentacija rada i poslovanja JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo u 2022. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP Olimpijski bazen „Otoka“ d.o.o. Sarajevo