Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana 15. i 20. Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-1393/18 od 22.11.2018. godine.
Tema programirana: 26.05.2021.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP