Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), član 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09) i član 11. stav 4., a u vezi sa članom 25. Statuta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo broj: 01-1-1252/14 od 19.12.2014. godine.
Tema programirana: 24.04.2019.
Tema realizirana: 29.05.2019.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP