Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), član 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09) i član 11. stav 4., a u vezi sa članom 25. Statuta JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo broj: 01-1-1252/14 od 19.12.2014. godine.
Tema programirana: 25.04.2018.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Skupština JP “Sarajevo” d.o.o.