Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. i član 74. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 32. stav 1. pod b) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 31.03.2021.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća