Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Član 26. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 27.03.2019.
Tema realizirana: 26.03.2019.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća