Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo donesena od strane Gradskog vijeća Grada.
Tema programirana: 27.03.2019.
Tema realizirana: 26.03.2019.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik