Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo donesena od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva i član 26. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.03.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj o manifestacijama održanim tokom godine, te ulozi Grada Sarajeva u održavanju ovih manifestacije (sufinasiranje, sudjelovanje u organima manifestacij i sl.)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik