Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Obzirom da je Gradsko vijeće donijelo predmetnu Odluku, Izvještaj ima za cilj potpuno informisanje gradskih vijećnika o realizaciji iste.
Pravna osnova: Odluka o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.
Tema programirana: 27.04.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještaj sadrži informacije koji su organizatori dostavili zahtjevza sufinansiranje, programe i prateću dokumentaciju, sastav, stručno mišljenje i prijedlog visine sredstava Savjeta za kulturu, te Odluke Gradskog vijeća o sufinansiranju navedenih kulturnih manifestacija. Navode se kratki narativni izvještaji o realizovaciji svake od navedenih manifestacija, te iznos sredstava koja su im dodijeljena u 2021. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica